شماره های تماس با شرکت خدماتی نظافتی کامیار سرویس

شماره های ثابت :

۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۲
۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۳
۰۲۶۹۱۰۱۲۲۱۴
۰۲۶۳۴۵۵۵۲۰۹
۰۲۶۳۲۷۴۲۵۷۰
۰۲۶۳۲۷۴۴۷۴۹
۰۲۶۳۶۶۱۸۸۰۲

شماره های همراه :
۰۹۳۵۶۰۱۱۵۵۳
۰۹۲۱۶۳۸۱۷۳۲

 

Leave a Comment