چطور از سالمندانمان در منزل نگهداری کنیم؟

چطور از سالمندانمان در منزل نگهداری کنیم؟

اگرچه سالمندان از نظر ضعف ها و ناتوانی هایی که دارند خیلی شبیه کودکان هستند ولی باید بدانیم

چطور از سالمندانمان در منزل نگهداری کنیم؟